هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی عام)

شماره ثبت :  269170   محل ثبت : تهران

سرمایه ثبت شده :

حوزه فعالیت : تهران ، پردیس، سمنان و مازندران 
اعضاء هیأت مدیره سمت
سطح تحصیلات / سوابق کاری
مصطفی فلاحی عضو هیات مدیره و مدیرعامل
DBA / بیست و پنج سال
نادر رمضانی رئیس هیات مدیره کارشناسی
محسن بهرام غفاری نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی
علی اکبر حاجی یاسینی عضو هیات مدیره کارشناسی / سی و پنج سال
بهرام کوشایی عضو هیات مدیره کارشناسی/ سی و هشت سال