هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت :  269170   محل ثبت : تهران

سرمایه ثبت شده :

حوزه فعالیت : تهران ، پردیس، سمنان و مازندران 
اعضاء هیأت مدیره سمت
سطح تحصیلات / سوابق کاری
نادر رمضانی رئیس هیات مدیره کارشناسی
محمد بهرامی عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی/ بیست و هفت سال
محسن بهرام غفاری نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی
علی اکبر حاجی یاسینی عضو هیات مدیره کارشناسی / سی و هشت سال
امیر کوهی کمالی دهکردی
عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد/   سال