اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)
به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1399/05/14 و مجوز شماره 064 - 994/640566 مورخ 1399/04/31 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 1.400 میلیارد ریال به‌مبلغ 1.650 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌ شده جهت استفاده از حق‌ تقدم خرید سهام ، تعداد 224.796.970 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 25.203.030 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139930400901104345 مورخ 1399/09/24 ثبت شرکت ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد: