پیش فروش ویژه واحدهای ویلایی سروستانسروستان2-1

مشخصات قطعات (زمین+پروانه) پروژه ویلایی سروستان2
ردیفشماره قطعهمساحت
 زمین
مساحت
 مسکونی
مساحت
بالکن
پارکینگراه پلهانبار  مسکونیمساحت
کل زیربنا
124324/9322918/777/3568/4732/58426/1
225252/4176/0811/1665/9856/418327/62
326254/87178/0611/1665/9856/418329/6
432375/65264/726/1296/2169/425481/43
545304/26215/813/9277/8661/380368/96
647255/89182/954/0576/4548/150311/6
749218/03148/5110/295748/150263/95
851279/73199/36977/8661/380347/6
 
  شرایط فروش:
 %100 از کل بهای واگذاری در زمان عقد قرارداد فروش و همزمان با تحویل قطعه از متقاضی اخذ میگردد .
 * متقاضی متعهد میگردد ظرف تاریخ 
36ماه از تاریخ واگذاری بر اساس نقشه های مورد تایید شرکت و شهرداری پردیس نسبت به اجرا و اتمام ساخت ، اقدام و پایانکار را تسلیم شرکت نماید.
 
 

مشخصات 13 قطعه (به صورت واحد ویلایی تکمیل شده) پروژه مسکونی ویلایی سروستان2 
ردیفشماره
 قطعه
مساحت
 زمین
مساحت
 مسکونی
مساحت
بالکن
پارکینگراه پلهمساحت
کل زیربنا
160170111/586/4246/2741/73206
261170111/586/4246/2741/73206
362200134/328/4852/8447/16242/8
463200134/328/4852/8447/16242/8
564200134/328/4852/8447/16242/8
665193/75130/127/353/644/4235/42
7128193/82130/187/353/844/4235/68
8129200134/328/4852/8447/16242/8
9130200134/328/4852/8447/16242/8
10131200134/328/4852/8447/16242/8
11132200134/328/4852/8447/16242/8
12133200134/328/4852/8447/16242/8
13134169/34111/266/4245/8741/73205/28
شرایط فروش:
50% از کل بهای واگذاری واحد به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد از متقاضی اخذ میگردد .
40% از کل بهای واگذاری واحد به صورت اقساط مساوی حداکثر به مدت 15 ماه از زمان عقد قرارداد از متقاضی اخذ میگردد .
10% از کل بهای واگذاری واحد در زمان تحویل واحد .
* هزینه نقاشی ، کابینت ، کمد دیواری و جاکفشی به عهده متقاضی است.