سایت پلن

سایت پلن یاقوت

مشخصات فیزیکی یاقوت


پلن تیپ طبقات

پلن طبقات یاقوت 1

پلن طبقات یاقوت 2

پلن طبقات یاقوت 3

مشخصات واحدها یاقوت

 

 

 

نحوه پرداخت بهای واحد 

25% نقد زمان انتخاب واحد

25% بهای واحد طی 3فقره چک دربازه زمانی 2ماهه پس ازعقدقراردادتا زمان تحویل

10% باقیمانده زمان تحویل واحد

40% بهای کل واحدبصورت اقساط 36ماهه بعدازتحویل واحد(باکارمزد 25%)  

زمان تحویل واحد سه ماهه دوم سال 1394

هرواحددارای یکباب پارکینگ مسقف ویابیشترازیک باب میباشد.

شماره حساب : 20300050 بانک سپه شعبه بومهن  به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس  

دفتر پردیس : شهر جدید پردیس _ فاز3_میدان عدالت بلوار سفیرامید- انتهای خیابان معلم شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس تلفن تماس : _76276000 

انتخاب واحدبصورت حضوری ودر دفتر پردیس امکان پذیر می باشد.