طبق توافقنامه مورخ 1 / 10 / 1386 بین این شرکت و گروه سرمایه گذاری مسکن ( هلدینگ) مدیریت منطقه سمنان از شرکت مادر مجزا گشته و به این شرکت انتقال یافته است .

تمامی پروزه های این شرکت در استان سمنان از طریق مدیریت مذکور صورت میگیرد