معاونین

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت :  269170   محل ثبت : تهران

سرمایه ثبت شده :

حوزه فعالیت : تهران ، پردیس، سمنان و مازندران 
نام و نام خانوادگی سمت
تحصیلات
مجید داداشی خالص معاون مالی و منابع انسانی کارشناسی ارشد
اکبر فخر
معاون سرمایه گذاری و املاک
دکترا
احمد شاعرزاده معاون فنی و اجرایی کارشناسی