معاونین

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی عام)

شماره ثبت :  269170   محل ثبت : تهران

سرمایه ثبت شده :

حوزه فعالیت : تهران ، پردیس، سمنان و مازندران 
نام و نام خانوادگی سمت
سطح تحصیلات / سوابق کاری
مسعود مشایخی معاون فنی و اجرایی کارشناسی/17 سال
امین نعیم آبادی معاون بازرگانی و سرمایه گذاری کارشناسی ارشد/10 سال
مجید داداشی خالص معاون مالی و منابع انسانی کارشناسی ارشد/13 سال