جلسه مدیر عامل شرکت پردیس با ریاست بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی

جلسه مدیر عامل شرکت پردیس با ریاست بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی

جلسه مدیر عامل شرکت پردیس با ریاست بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی
در تاریخ 1399/9/9 جلسه ای در خصوص تامین مالی پروژه های در حال ساخت شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در محل دفتر پردیس این شرکت با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت پردیس ، معاون محترم مالی و منابع انسانی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن جناب آقای دکتر فندرسکی ، جناب آقایان جوادیان و سرفراز از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و همچنین میهمانان از بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی جناب آقای فتاح بختیاری ریاست محترم و جناب آقای داریوش معاون اعتباری شعبه تشکیل و پس از بحث و بررسی در خصوص چگونگی تامین اعتبارات پروژه های در حال ساخت ، حاضرین در جلسه از پروژه های باران 1 ، مجتمع ویلایی سروستان 2 و پروژه های مشارکتی 9 گانه با شرکت عمران شهر جدید پردیس بازدید بعمل آوردند.