تصویب افزایش سرمایه «ثپردیس» در مجمع فوق العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مسکن پردیس با نماد «ثپردیس» به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مسکن پردیس با نماد «ثپردیس» به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ، دوشنبه، 14 تیر ماه 1400با حضور بیش از 77.56 درصد از سهامداران در محل سالن شرکت در شهر جدید پردیس برگذار شد.
 
 
 
 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ، مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ، دوشنبه، 14 تیر ماه 1400 با حضور بیش از 77/56 درصد از سهامداران در محل سالن شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در شهر جدیدپردیس برگذار شد.

 

 ترکیب هیئترئیسه این مجمع شامل «حنظله فندرسکی» به عنوان رئیس، «حمیدرضا شیرزاد» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «مجید داداشی خالص» به عنوان منشی بود.


در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره که بهوسیله  « مجید داداشی خالص » معاون مالی و منابع انسانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ارائه شد و همچنین توضیحات بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یکهزار و 650 میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید و مقرر شد که نسبت به ثبت این افزایش سرمایه تا زمان برگذاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1400اقدام گردد.