پروژه های ساختمانی درحال اجرا

پروژه مسکونی ویلایی ساحل کلارآباد مازندران

پروژه مسکونی ویلایی-تجاری آفتاب رویان مازندران

پروژه مسکونی گلبرگ 1 پردیس

پروژه مسکونی گلبرگ 2 پردیس

پروژه 3474 واحدی مسکن مهر ملکی پردیس

پروژه بیمارستان 85 تختخوابی مهدیشهر سمنان

پروژه تجاری – اداری سپهر تهرانپارس

پروژه تجاری – اداری عتیق تهران

پروژه تجاری سپید 1 و 2 پردیس

پروژه تجاری مروارید پردیس

پروژه تجاری-اداری یاقوت پردیس

پروژه مسکونی – تجاری برجهای دو قلوی پردیس المپیک

پروژه مسکونی پونه پردیس

پروژه مسکونی رز پردیس

پروژه مسکونی گل یخ پردیس

پروژه مسکونی نگین 1 و 2 پردیس

پروژه مسکونی نیلوفر 1 پردیس

پروژه مسکونی ویلایی پردیس

سروستان3

باران3