پروژه های ساختمانی درحال اجرا

پروژه مسکونی ویلایی ساحل کلارآباد مازندران

پروژه مسکونی ویلایی ساحل کلارآباد مازندران

پروژه مسکونی ویلایی-تجاری آفتاب رویان مازندران

پروژه مسکونی ویلایی-تجاری آفتاب رویان مازندران

پروژه مسکونی گلبرگ 1 پردیس

پروژه مسکونی گلبرگ 1 پردیس

پروژه مسکونی گلبرگ 2 پردیس

پروژه مسکونی گلبرگ 2 پردیس

پروژه 3474 واحدی مسکن مهر ملکی پردیس

پروژه 3474 واحدی مسکن مهر ملکی پردیس

پروژه بیمارستان 85 تختخوابی مهدیشهر سمنان

پروژه بیمارستان 85 تختخوابی مهدیشهر سمنان

پروژه تجاری – اداری سپهر تهرانپارس

پروژه تجاری – اداری سپهر تهرانپارس

پروژه تجاری – اداری عتیق تهران

پروژه تجاری – اداری عتیق تهران

پروژه تجاری سپید 1 و 2 پردیس

پروژه تجاری سپید 1 و 2 پردیس

پروژه تجاری مروارید پردیس

پروژه تجاری مروارید پردیس

پروژه تجاری-اداری یاقوت پردیس

پروژه تجاری-اداری یاقوت پردیس

پروژه مسکونی – تجاری برجهای دو قلوی پردیس المپیک

پروژه مسکونی – تجاری برجهای دو قلوی پردیس المپیک

پروژه مسکونی پونه پردیس

پروژه مسکونی پونه پردیس

پروژه مسکونی رز پردیس

پروژه مسکونی رز پردیس

پروژه مسکونی گل یخ پردیس

پروژه مسکونی گل یخ پردیس

پروژه مسکونی نگین 1 و 2 پردیس

پروژه مسکونی نگین 1 و 2 پردیس

پروژه مسکونی نیلوفر 1 پردیس

پروژه مسکونی نیلوفر 1 پردیس

پروژه مسکونی ویلایی پردیس

پروژه مسکونی ویلایی پردیس

سروستان3

باران3