شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در مسیر سرآمدی

 

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیندها و ساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد  ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند.

مدل تعالی ؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم میکند.

 

امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید) کالا یا خدمات (مشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند

 


تقدیرنامه تعالی

 

مدل سرآمدی مورد استفاده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه، ساختار یا میزان کامیابی در تأمین اهداف سازمانی خود نیاز به مدلی دارد که بر اساس آن میزان موفقیت در نیل به آرمانها و راهبردهای کسب و کار خویش را مورد سنجش قرار دهد. مدل تعالی سازمانی که مدل مرجع جایزه کیفیت اروپا و جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران است، ابزاری جهت کمک به سازما نها برای اندازه گیری میزان قرار داشتن در مسیر تعالی سازمانی و رشد متوازن است. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، تفاوتها را شناسایی و براساس بررسی علل وقوع این تفاوتها، راه حل های بهینه سازی وضع موجود را شناسایی کرده و آنها را اجرا نمایند.

برگزاری جوایز تعالی سازمانی در گستره جهانی یا ملی، این امکان را فراهم آورده که بسیاری از سازمان ها با مدل تعالی سازمانی آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده کنند.  شرکت سرمایه گذاری پردیس  نیز با درک ضرورت توسعه متوازن و نظام مند شرکت و پی ریزی پایه های رشد مفاهیم مدیریتی آن با سابقه قبلی حضور در ارزیابی ها و جوایز مرتبط با تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM ، با ادبیات و واژگان این مدل آشنا گردیده و آنرا در تعاملات جاری خود به کار می بندد.

از اینرو مدیریت کیفیت و سرآمدی، هم زمان با تحولات ساختاری سازمان، خودارزیابی تعالی سازمانی شرکت را از ابتدای سال جاری در برنامه عملیاتی خود مورد توجه قرار داده است. در همین راستا، به برنامه ریزی اجرایی خودارزیابی، تعیین اعضای تیم های تعالی و استراتژی ، برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی آشنایی با مفاهیم مدل تعالی سازمانی و خودارزیابی  اعضای تیم ها مبادرت نموده است. در ادامه نیز برگزاری جلسات اجماع خودارزیابی و شناسایی نقاط قوت، نواحی قابل بهبود و پروژه های بهبود در هر زیرمعیار مدل تعالی را در دستور کار دارد تا پس از اولویت بندی برنامه های بهبود تعیین شده، نسبت به اجرایی سازی آنها توسط واحدهای متولی اقدام نماید.

امروزه سازما نهای سرآمد تلاش می کنند، از یک سو با اتخاذ رو یکردهای کارآمد و اثربخش که دستاوردهای ممتازی برای آنها به ارمغان می آورد و از سوی دیگر با تثبیت و تداوم نتایج خوبی که کسب نموده اند، رضایت تمامی ذینفعان خود را تأمین نمایند.

در بطن مدل تعالی "منطق رادار" وجود دارد. سازمان بر اساس منطق یاد شده می تواند امتیاز تعالی گرایی رویکردها و نتایج خود را به صورت نظام مند ارزیابی نماید. با محاسبه امتیاز ارزیابی،مبنایی برای بررسی سطح سرآمدی سازمان و زمینه مقایسه آن با سایر سازما نهایی که نسبت به خودارزیابی  بر اساس مدل تعالی اقدام نموده اند، فراهم می گردد.

مدل تعالی EFQM یک مدل غیرتجویزی است، که از 9 معیار به عنوان هسته و قلب اصلی تشیکل شده است.  مفاهیم هشتگانه بنیادین به مثابه اهداف و آرمانهای بلند پروازانه و دور دست هستند که معیارهای مدل، به سازمانها کمک می کند تا بدانند که برای رسیدن به این اهداف، باید چگونه در عمل کار و فعالیت کنند. در مدل  EFQM ، معیارها روی هم 1000 امتیاز دارند که اخذ حدود 700 امتیاز از این مدل، تنها در توان شر کتهای در کلاس جهانی است

 


لوح تقدیر تعالی

 

برنامه های سرآمدی سال 94 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال جاری برنامه هایی را به شرح ذیل در دست اجرا دارد که امید  است با حمایت مدیران ارشد و مشارکت همکاران گامی دیگر در جهت توسعه و رشد روزافزون شرکت برداشته شود.

 

1-    طراحی ساختار سازمانی و اجرای پروژه های بهبود ( مدیریت استراتژیک)

 •           برگزاری دوره های آموزشی
 •           بررسی عوامل محیط کلان (PEST)، عوامل رقابتی ، عوامل درونی ، و بروز آوری وانجام بازنگری
 •           آسیب شناسی اجرای استراتژی ها و تبدیل فعالیت ها به بیان مالی
 •           تدوین مدل پایش و ارزیابی برنامه های استراتژیک و انجام ارزیابی های دوره ای
 •           ایجاد تغییرات ساختاری به منظور تحقق اهداف و استراتژی ها
 •           ایجاد تغییرات سیستمی و سبک مدیریت
 •           ارزیابی و شناسایی وضع موجود و اجرای پروژه های بهبود

 

2-    تحول و بهبود سازمانی بر اساس مدل تعالی 2013 (EFQM)

 •           برگزاری دوره های آموزشی
 •           شناخت وضع موجود و طرح ریزی برنامه اجرایی بررسی روند گذشته
 •           اجرای فرآیند خود ارزیابی و تعریف فعالیت های بهبود در مسیر تعالی سازمانی
 •           تدوین اظهار نامه
 •           ارائه راهکار های بهبود با توجه به ارزیابی خارجی و انجام اقدامات اصلاحی

3-    شرکت در ارزیابی پنجمین جایزه ملی مدیریت پروژه بر اساس مدل PEM جهت پروژه 2621 واحدی مهر